Monday, August 25, 2014

ஒர் கற்உருவச் சிலைக்கு மூன்றுவித சக்திகளை செலுத்தி பிரதிஷ்டை செய்கின்றனர்

ஒர் கற்உருவச் சிலைக்கு மூன்றுவித சக்திகளை செலுத்தி பிரதிஷ்டை செய்கின்றனர்  "பிராணசக்தி"
 
1,ஒளஷதம்      -புல் பூண்டு செடிகளின் சக்தி
2,பாசுகம்                -ஜீவப்ராணிகளின் சக்தி
3,லெளகிகம்             -உலோக சக்தி

No comments:

Post a Comment