Tuesday, October 21, 2014

சக்தி பூஜைக்குரித்தான 64 உபசார பூஜை


து ஷஷ்டி உபசாரா (64 வகைகள்)
சக்தி பூஜைக்கு மட்டூம் உரித்தானவை, 64 வகையான உபசாராங்கள்
என ஸித்தயாமளம் ௬றுவதைக் காணலாம் 1. ஆஸனாரோபணம் (இருக்கையில் அமர்தல்) 2. ஸுகந்தி தைலாப் ப்யங்கனம் (வாஸனைத் தைலக் குளியல்)
3. மஜ்ஜனசாலா ப்ரவேசனம் (குளியலறையில் செல்லல்) 4. மஜ்ஜன மணிபீட உபவேசனம் (குளியலறையிலுள்ள மணி பீடத்தில் அமர்தல்)
5. திவ்ய ஸ்நானீயகம் (தெய்வீகக் குளியல்)
6. உத்வர்த்தன ஸ்நானம் (பூச்சுப் பூசிக் குளித்தல்) 
7. உஷ்ணோதக ஸ்நான்ம் (வெந்நீர்க் குளியல்)
8. கனக கலச ஸ்த்தித ஸகல தீர்த்தாபிஷேகம் (தங்கக் குடத்திலுள்ள எல்லாப் புண்ய தீர்த்தம் சேர்ந்த ஸ்நானம்)
9. தெளத வஸ்த்ர மார்ஜ்ஜனம் (உலர்ந்த ஆடை கொண்டு துடைத்தல்)
10. அருண துகூல பரிதானம் (செம்பட்டாடை உடுத்தல்) 
11. அருண துகூல உத்தரீயம் (செம்பட்டு மேலாடை சாற்றல்)
12. அலேபனா மண்டப ப்ரவேசனம் (அலங்காரப் பூச்சு மண்டபம் அடைதல்)
13. ஆலேபன மணி பீட உபவேசனம் (அலங்காரத்திற்குரிய மணி பீடத்தில்
அமர்தல்
14. சந்தனம்-அகரு-குங்குமம் (குங்குமப் பூ) -கற்பூரம் (பச்சைக் கற்பூரம்)-
கஸ்தூரீ-கோரோசனை-திவ்ய கந்தாதி ஸர்வ அனுபேனம் (இத்தகைய
வாஸனைப் பொருள்களைப் பூசிடல்)
15. கேசமாரப்ப்ய காலா கரு தூப-மல்லிகா-ஜாதி-சம்பகம்-அசோகம்-
சதபத்ரம்-பூகம்-குட்மலீ புந்நாகம்-யூதி ஸர்வ ருது குஸு மமாலா
பூஷணம் (கூந்தலுக்குத் தூபம் காட்டி மல்லிகை-ஜாதிப்-புஷ்பம்-சம்பகம்
அசோகம் முதலிய மலர்களைச் சூட்டி அலங்காரம் செய்தல்)
16. பூஷண மண்டப ப்ரவேசனம் (அலங்கார மண்டபம் நுழைதல்)
17. பூஷண மணி பீட உபவேசனம் (அணி செய்யக் கூடிய மணி பீடத்தில்
அமர்த்தல்)
18. நவமணி முகுடம்(நவரத்ன க்ரீடம் சார்த்தல்)
19. சந்த்ர சகலம் (பிறைச் சந்திரனைச் சூட்டல்)
20. ஸீமந்த ஸிந்தூரம் (வகிட்டில் செந்தூரப் பொடி தடவல்)
21. காலாஞ்ஜனம் (கறுமையிடல்)
22. நாஸாபரணம் (மூக்குத்தி பூட்டல்)
23. அதர யாவகம் (உதட்டுச் சாயம் பூசல்)
24. க்ரதன பூஷணம் (மணிகோத்த அணி)
25. கனக சித்ர பதக்கம் (தங்கப் பதக்கம்)
26. திலகரத்னம் (ரத்ன திலகம் சேர்த்தல்)
27. மஹா பதக்கம் (பெரிய பதக்கம்)
28. முக்தாவளி (முத்து மாலை அணிவித்தல்)
29. ஏகாவலி (ஒற்றை வடச் சங்கிலி போடல்)
30. தேவச் சந்தகம் (ஒர் அணி)
31. கேயூரயுகளம் (தோள் அணிபூட்டல்)
32. வளயாவளி (வளையல்கள் அணிவித்தல்)
33. ஹாராவளி (மாலை வரிசைகள் போடல்)
34. கர்ப்ப்பகாவளி (இடுப்புச் சங்கிலி பூட்டல்)
35. காஞ்சீதாம (ஒட்டியாணம் போடல்)
36. கடி ஸூத்ரம் (அரைஞாண் பூட்டல்)
37. சோபனாக்யாபரணம் (சோபன அணி)
38. பாதவாடகம் (கால்காப்பு போடல்)
39. ரத்னநூபுரம் (ரத்னச் சலங்கை அணிவித்தல்)
40. பாதாங்குலீயகம் (மெட்டி பூட்டல்)
41. ஏககரேபாச: (ஒரு கையில் பாசக் கயிறு)
42. அந்யகரே அங்குசம் (மற்றொரு கையில் அங்குசம்)
43. இதர கரே புண்ட்ரேக்ஷுசாப: (இன்னொரு கையில் கரும்பு வில்)
44. அபரகரே புஷ்ப பாணா: (மற்றொரு கையில் மலரம்பு)
45. ஸ்ரீமன் மாணிக்ய பாதுகே (பெருமைமிகும் மாணிக்கத் தாலான கால் ஜோடுகள் பூட்டல்)
46. ஸ்வஸமான வேசாஸ்த்ராவரண தேவதாபி:ஸஹஸிம் ஸாஸனா ரோஹணம் (தனக்கு நிகரான சுற்றுப்புறத் தேவதைகளுடன் கூட ஸிங்காதனத்தில் வீற்றிருத்தல்)
47. காமேச்வரபர்யங்க ஆரோஹணம் (காமேசனின் கட்டிலில் அமர்தல்)
48. அம்ருதாசனசஷகம் (அமுதம் பருகும் பாத்ரம் வைத்திருத்தல்)
49.ஆசமனீயகம் (நீர் உட்கொள்ளல்)
50. கற்பூர வீடிகா (பச்சைக் கற்பூர வெற்றிலை பாக்கு)
51. ஆனந்த உல்லாஸ விலாஸஹ்ராஸ: (ஆனந்தகரமான உல்லாஸப் புன்னகை பூத்தல்)
52. மங்கள ஆரார்த்திகம் (மங்கள ஆரத்தி எடுத்தல்)
53. ச்வேதச் சத்ரம் (வெண் கொற்றக் குடை பிடித்தல்)
54. சாமரயுகளம் (இரட்டைச் சாமரம் வீசல்)
55. தர்ப்பண: (கண்ணாடி காட்டிப் பார்த்தல்)
56. தாளவ்ருந்தம் (பனை விசிறி வீசல்)
57. கந்த: (சந்தனம் பூசல்)
58. புஷ்ப: (பூ சார்த்தல்)
59. தூபம் (சாம்ப்ராணி காட்டல்)
60. தீப: (நெய் விளக்கு ஏற்றிக் காட்டல்)
61. நைவேத்யம் (படையலை அமுது செய்வித்தல்)
62. புநராசமனீயம் (மறுபடி நீரருந்துதல்)
63. தாம்பூலம் (வெற்றிலை பாக்கு காட்டல்)
64. வந்தனம் (வணக்கம் செலுத்துதல்)
- இவ்வாறு சக்தி பூஜைக்குரித்தான 64 உபசார பூஜை முறைகளைப் பற்றி ஸித்தயாமள தந்த்ரம்

No comments:

Post a Comment