Tuesday, August 18, 2015

ஸ்ரீ தேவி கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் :

ஸ்ரீ தேவி கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் :
ஓம் அஸ்யஸ்ரீ சுத்த சக்திமாலா மஹா மந்த்ரஸ்ய
உபஸ்தேந்த்ரியாதிஷ்டாயீ வருணாதித்யருஷி:
தேவி காயத்ரீச்சந்த: ஸாத்வீககார பட்டாரச
பீடஸ்தித காமேஸ்வராங்க நிலயா மஹா காமேஸ்வரீ
ஸ்ரீ லலிதா பட்டாரிக தேவதா ஐம் பீஜம்
க்லாம் சக்தி ஸெள கீலகம் மம க்கட்க ஸித்யர்த்தே
ஜபே விநியோக: மூலமந்த்ரேண ஷடங்கந்யாஸம் குர்யாத்
( த்யானம் )
ஆரக்தாபாம் த்ரதிணேத்ரா மருணி மவஸநாம்
ரத்த தாடங்க ரம்யாம் ஹஸ்தாம் போஜைஸ் ஸ
பாசாங்குச மதநதனுஸ் ஸாயகைர் விஸ்புரந்தீம்
ஆபீநோத்துங்க வக்ஷோருஹ விலுடத்தார
ஹாரோஜ்லாங்கீம்
த்யாயே தம்போரு ஹஸ்தா மருணிமவஸநாம்
ஈஸ்வரீம் ஈச வராணாம்
லமித்யாதி பஞ்சபூஜாம் குர்யாத்
யதா சக்தி மூல மந்த்ரம் ஜபேத்
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜம் க்லீம் ஸெள:
ஓம் நமஸ் த்ரிபுரஸுந்தரி
ஹ்ருதய தேவி
சிரோ தேவி
சிகா தேவி
கவச தேவி
நேத்ர தேவி
அஸ்த்ர தேவி
காமேஸ்வரி
பகமாலினி
நித்ய க்லிந்தே
பேருண்டே
வஹ்நி
வாஸிநி
மஹா வஜ்ரேஸ்வரி
சிவ தூதி
த்வரிதே
குல ஸுந்தரி
நிதயே
லபதாகே
விஜயே
ஸர்வ மங்களே
ஜ்வாலா மாலினி
சித்ரே
மஹா நித்யே
பரமேஸ்வர பரமேஸ்வரி
மித்ரேச்மயி
ஷஷ்டீசமயி
உட்டீசமயி
ஸர்வநாதமயி
லோபாமுத்ராமயி
அகஸ்தபமயி
காலதாபநமயி
தர்மாசார்யமயி
முக்தகேசீச்வரமயி
தீபகளாநாதமயி
விஷ்ணுதேவமயி
ப்ரபாகரதேவமயி
தேஜோதேவமயி
மநோஜதேவமயி
கல்யாணதேவமயி
வாஸூதேவமயி
ரத்னதேவமயி
ஸ்ரீ ராமாநந்தமயி
அணிமா ஸித்தே
லகிமா ஸித்தே
கரிமா ஸித்தே
மஹிமா ஸித்தே
ஈசித்வ ஸித்தே
வசித்வ ஸித்தே
ப்ராகாம்ய ஸித்தே
புத்தி ஸித்தே
ஸித்தி ஸித்தே
இச்சா ஸித்தே
ப்ராப்தி ஸித்தே
ஸர்வகாமி ஸித்தே
ப்ராம்ஹி
மாஹேஸ்வரி
கெளமாரி
வைஷ்ணவி
வராஹி
மாஹேந்திரி
சாமுண்டே
மஹாலெக்ஷ்மி
ஸர்வ ஸம்க்ஷோபிணி
ஸர்வ வித்யாவிணி
ஸர்வாகர்ஷிணி
ஸர்வ வசங்கரி
ஸர்வோந்தமாதிநி
ஸர்வ மஹாங்குசே
ஸர்வ கேசரி
ஸர்வ பீஜே
ஸர்வ யோநே
ஸர்வ த்ரிகண்டே
த்ரைலோக்ய மோஹன சக்ர ஸ்வாமிநி
ப்ரகட யோகிநி
காமாகர்ஷிணி
புத்யாகர்ஷிணி
அஹங்காராகர்ஷிணி
சப்தாகர்ஷிணி
ஸ்பர்சாகர்ஷிணி
ரூபாகர்ஷிணி
ரஸாகர்ஷிணி
கந்தாகர்ஷிணி
ஸித்தாகர்ஷிணி
தைர்யாகர்ஷிணி
ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷிணி
நாமாகர்ஷிணி
பீஜாகர்ஷிணி
ஆத்மாகர்ஷிணி
அம்ருதாகர்ஷிணி
ஸரீராகர்ஷிணி
ஸர்வாசபரிபூரக சக்ர ஸ்வாமிநி
குப்த யோகிநி
அநங்க குஸுமே
அநங்க மேகலே
அநங்க மதநே
அநங்க மதநாதுரே
அநங்க ரேகே
அநங்க வேகிநி
அநங்காங்குசே
அநங்க மாலிநி
ஸர்வஸம்பக்ஷோ பணசக்ர ஸ்வாமிநி
குப்ததர யோகிநி
ஸர்வ ஸம்க்ஷோபிணி
ஸர்வ வித்யாவிணி
ஸர்வாகர்ஷிணி
ஸர்வாஹ்லாதிநி
ஸர்வ ஸம்மோஹிநி
ஸர்வ ரஞ்ஜநி
ஸர்வோந் மாதிநி
ஸர்வார்த ஸாதிகே
ஸர்வ ஸம்பத்தி பூரணி
ஸர்வ மந்த்ரமயி
ஸர்வ த்வந்த்வ க்ஷயங்கரி
ஸர்வ ஸெளபாக்யதாயக சக்ர ஸ்வாமிநி
ஸம்ப்ரதாய யோகிநி
ஸர்வ ஸித்திப்ரதே
ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதே
ஸர்வ ப்ரியங்கரி
ஸர்வ மங்களகாரிணி
ஸர்வ காமப்ரதே
ஸர்வ துஃக்க விமோசநி
ஸர்வ ம்ருத்யு ப்ரசமநி
ஸர்வ விக்ந நிவாரணி
ஸர்வாங்க ஸுந்தரி
ஸர்வ ஸெளபாக்யதாயிநி
ஸர்வார்த்த ஸாதக ஸ்ரீசக்ர ஸ்வாமிநி
குலோத்தீர்ண யோகினி
ஸர்வஜ்ஞே
ஸர்வசக்தே
ஸர்வைச்வர்ய ப்ரதாயிநி
ஸர்வஜஞாமயி
ஸர்வ வியாதி விநாஸிநி
ஸர்வாதார ஸ்வரூபே
ஸர்வ பாபஹரே
ஸர்வநந்தமயி
ஸர்வரக்ஷா ஸ்வரூபிணி
ஸர்வேப்ஸித பலப்ரதே
ஸர்வரக்ஷாகர சக்ர ஸ்வாமிநி
நிகர்பயோகிநி
வசிநி
காமேஸ்வரி
மோதிநி
விமலே
அருணே ஜயினி
ஸர்வேஸ்வரி
கெளளிநி
ஸர்வ ரோகஹர சக்ர ஸ்வாமிநி
ரஹஸ்ய யோகிநி
பாணிநி
சாபிநி
பாசிநி
அங்குசிநி
மஹா காமேஸ்வரி
மஹா வஜ்ரேஸ்வரி
மஹா பகமாலிநி
ஸர்வ ஸித்தி ப்ரத சக்ர ஸ்வாமிநி
அதி ரஹஸ்ய யோகிநி
ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாபட்டராரிகே
ஸர்வாநந்தமய சக்ர ஸ்வாமிநி
பராபர ரஹஸ்ய யோகிநி
த்ரிபுரே
த்ரிபுரேசி
த்ரிபுரஸுந்தரி
த்ரிபுரவாஸிநி
த்ரிபுராஜஸ்ரீ
த்ரிபுரமாலிநி
த்ரிபுராஸித்தே
த்ரிபுராம்பா
மஹா த்ரிபுரஸுந்தரி
மஹா மஹேஸ்வரி
மஹா மஹா ராக்ஜ்ஞி
மஹா மஹா ஸக்தே
மஹா மஹா குப்தே
மஹா மஹா லப்தே
மஹா மஹா ஜ்ஞப்தே
மஹா மஹா நந்தே
மஹா மஹா ஸ்கந்தே
மஹா மஹா ஸாந்தே
மஹா மஹா சயே
மஹா மஹா ஸ்ரீசக்ர நகர ஸாம்ராஜ்ஞி
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ நமோ நமோ நமஹ
:பலஸ்ருதி:
ஏஷா வித்யா மஹாஸித்தி தாயிநீ ஸ்ம்ருதிமாத்ரத:
அக்நிவாத மஹாக்ஷோபே ராஜா ராஷ்ட்ரஸ்ய விப்லவே
லுண்டநே தஸ்கரபயே ஸங்க்ராமே ஸலிலப்லவே
ஸமுத்ரயாந விக்ஷோபே பூத ப்ரேதாதிகே பயே
அபஸ்மார ஜ்வரவ்யாதி ம்ருத்யுக்ஷாமாதிஜே பயே
சாகிநீ பூதநாயக்ஷ ரக்ஷ கூச்மாண்டஜே பயே
மித்ரபேதே க்ருஹபயே வ்யஸநே ஷ்வாபிசாரிகே
அந்யேஷ்வபிச தோஷேஷூ மாலாமந்த்ரம் ஸ்மரேந்த நர
ஸர்வோபத்ரவ நிர்முக்த ஸாக்ஷாத் சிவமயோ பவேத்
ஆபத்காலே நித்யபூஜாம் விஸ்தாராத் கர்த்து மாரபேத்
ஏகவாரம் ஜபத்யாநம் ஸர்வபூஜாபலம் லபேத்
நவாவரண தேவீநாம் லலிதாலயா மஹெளஜஸ:
ஏகத்ர கணாநாரூபோ வேதவேதாந்த கோசர:
ஸர்வாகர்ம ரஹஸ்யார்த்த: ஸ்மரணாத் பாபநாசிநீ:
லலிதாயா மஹேசாந்யா மாலா வித்யா மஹீயஸீ
நரவச்யம் நரேந்த்ராணாம் வச்யம் நாரீவசங்கரம்
அணிமாதி குணைச்வர்யம் ரஞ்ஜநம் பாப பஞ்ஜநம்
தத்த தாவரண ஸ்தாயி தேவதாப்ருந்த மந்த்ரகம்:
மாலாமந்த்ரம் பரம் குஹ்யம் பரந்தாம ப்ரகீர்த்திதம்
சக்திமாலா பஞ்சதாஸ்யாத் சிவமாலா ச தாத்ருசீ
தஸ்மாத் கோப்ய தராத் கோப்யம்
ரஹஸ்யம் புக்தி முத்திதம்
-ஸ்ரீ தேவி கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்-

No comments:

Post a Comment